Ehindiquotes. Powered by Blogger.

Dalai Lama Biography in Hindi


dalai lama biography in hindi
नाम दलाई लामा
जन्म जुलै ०६-१९३५ (सद्द्य)
राष्ट्रीयत्व भारत
कार्य क्षेत्र  धर्म नेता