Ehindiquotes. Powered by Blogger.

Biography of APJ Abdul Kalam in Hindi


biography of apj abdul kalam in hindi
नामडॉ. अबुल पाकिर जैनालूब्दिन अब्दुल कलाम
जन्मअक्टूबर १५ -१९३१
जन्मस्थानतामिळनाडू
मृत्यूजुलै २७-२०१५ 
राष्ट्रीयत्वभारत
कार्य क्षेत्र भारत के ११ वे माजी राष्ट्रपती